RESTAURANTE 17

LOCALITZACIÓ
CALA D´OR - MALLORCA
Sobre el projecte

Disseny projecte nou restaurant, projecte tècnic d’instal·lacions , estat d’amidaments, gestió instal·ladores i direccio de obra.