Archive

Disseny projecte  reforma  hotel , zona de magatzems, càmeres i sales fredes, cuina principal, buffets-show cookings,  menjador personal, bar lobby,  pool bar, projecte tècnic d’instal·lacions , estat d’amidaments, gestió instal·ladores  i direccio de obra....